Join

Bidh fàilte bhlàth Nollaigeach agad anns a’ bhùth ràitheil againn; thig is faic na giobhtan Gàidhealach àrd-ìre againn airson a h-uile duine sa chinneadh agad! Lorgaidh tu farsaingeachd nach beag de bhathar Albannach tarraingeach, tòrr aca às an sgìre ionadail.

Tha roghainn mìorbhaileach againn de dh’uisge-beatha, gin agus liciùr baidse beag, a’ gabhail a-steach Cullodden Battlefield Highland Malt nach fhaighear ann an àite sam bith eile. No buair na gucagan-blais agad leis na silidhean is chutneyan aig Huntley Herbs no aran goirid Chrystal's à Loch Laomainn.

Thoir sùil air roghainn mìorbhaileach de stuthan sòghail, bho seudan airgid Albannach bho Botanic Isles anns a bheil flùraichean a chaidh a bhuain air raon a’ bhlàir, gu na cruinneachaidhean gun samhail aig Sheila Fleet a chaidh a bhrosnachadh le adhar, muir agus cruthan-tìre fiadhaich a’ chinn a tuath.

Ge b’ e an e cruth-tìre nàdarra na h-Alba no a eachdraidh dhathach is gu tric brùideil a ghlacas d’ùidh bidh thu air do bheò ghlacadh leis an roghainn choileanta againn de leabhraichean, mapaichean agus bathar co-cheangailte ris na cinnidhean Albannach.

Thèid na prothaidean uile a nithear anns a’ bhùth a chleachdadh gus dualchas na h-Alba a ghlèidheadh agus gus an raon blàir a dhìon.