Join

Cinnidhean

Bidh iomadh duine a’ tighinn a Chùil Lodair a chionn ’s gu bheil ùidh aca ann an dìleab nan cinnidhean Albannach, cho math ri bhith a’ rannsachadh an sinnsearachd fhèin.

Tha goireasan agad gus do chuideachadh le bhith a’ faighinn a-mach dè an cinneadh anns am biodh tu, agus far an do shabaid iad aig Blàr Chùil Lodair - ma bha iad idir ann. Tha an leabhar Families of the ’45 na chruinneachadh gun samhail de dh’ainmean bho Ar-a-mach nan Seumasach agus gu tric, cuiridh e iongnadh air luchd-tadhail nuair a gheibh iad a-mach dè an taobh air an robh an teaghlach aca a’ sabaid.

Tha ionad sinnsearachd againn cuideachd far am faigh thu fios mu thùs d' ainm ann am barrachd doimhneachd.

Many people visit Culloden because they’re interested in the legacy of the Scottish clans, as well as to research their own ancestral past.

We have resources to allow you to find out which clan you may have been part of, and where and if they fought during the Battle of Culloden. Our Families of the ’45 book is a unique collection of names from the Jacobite Rising and often holds surprises for visitors when they discover which side they fought on.

We also have an ancestry hub where you can discover the origins of your name in even more detail.